COVER NIGHT LIVE
คัฟเว่อร์ไนท์พลัสครั้งนี้
ว่ากันด้วยเรื่อง #เมื่อผู้ชายมีความรัก
บอกเล่าอาการรัก ผ่านเพลงรักคัฟเว่อร์ในมุมผู้ชาย 3 สไตล์
 
 
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE