COVER NIGHT LIVE

 
 
ฟรีคอนเสิร์ตอัดแน่น “เพลงร๊อคที่ดีที่สุด”

พร้อมปลดร็อคทุกอาการรัก
 
อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
M THEATRE
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับบัตรจากการลงทะเบียน จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 
1. สรรค์พล เปียผ่อง 26. อัฐวุฒิ แม้นพิกุลแก้ว
2. พัชรา ศิลารัตน์ 27. พาทินันท์ มูนาวี
3. พงษ์ศธร โพธิ์ศรี 28. นพพล อนาพร
4. พรทิพา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 29. พชณเศษณ์ เนตรนิลพฤกษ์
5. อมรรัตน์ เพิ่มทรัพย์ 30. ธยาดา สิทธิโชคเมธิน
6. กัญญาวีร์ สมบูรณ์ 31. วิริยาภรณ์ จันทร์รัชชกูล
7. ธนานนทร์ ศาลากิจ 32. สุปรียา ผ่องใส
8. มนัสวี โชติวนกุล 33. ณัฐพงษ์ ธนธนานนท์
9. ธนภูมิ ภัทรมุกขานนท์ 34. พิชาพัทธ์ เลิศโตจีน
10. ชินพัฒน์ ภู่ปรางทอง 35. สันติ ขันทองคำ
11. ปรียาภรณ์ อ่อนสด 36. สรารัตน์ กะมินสิน
12. โอภาส พงศ์ศิลป์ 37. สาริศา เชื้อกุล
13. ศศิวิมล เรืองเดชสกุล 38. เอกปวีณ์ เชาวนปรีชา
14. สิทธิโชค พัชรารัตน์ 39. ชัยรัตน์ สุภาสถาน
15. ชนัญชิดา อุปมัย 40. ปิยะพงษ์ พลอยพุ่ม
16. วราภรณ์ อริยเกรียงไกร 41. ศุภลักษณ์ เกรัมย์
17. ศุภกัญญา เรืองบุบผา 42. ชลิตา เกิดเรณู
18. ณฏฐพล ยิ้มรอด 43. ปราณิศา พวงเกษม
19. จิราวรรณ อัครเสนีย์ 44. เกียรติชัย อาดำ
20. พัทธนันท์ บุญเตชะธนาวัฒน์ 45. ชัยธัช กิจการสถาวร
21. ธชกร ริ้วเหลือง 46. กัญชพร กิตติชัยการ
22. สุวิญดา ภูธินันท์ภาคิน 47. ปัณณ์รียา รักษ์ปิยวาณิช
23. จักรกฤษณ์ แจ้งสว่าง 48. ยูริโกะ ชินโด
24. นริศรา มหาวัฒนะ 49. วิศรุต ฉันทลาโภ
25. นันทิชา เรืองวินิตวงศ์ 50. ธวัลกร โชครุ่งเรือง
   
 
 
 
ช่องทางการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต[ฟรี!!] 2 ที่นั่ง

1. แจกบัตรคอนเสิร์ต 100 ที่นั่ง 
(ประกาศรายชื่อ 20 เมษายน 2561)
2. ผ่านแอพพลิเคชั่น AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!
กดปุ่ม INBOX ผ่าน GREEN WAVE ที่แอพ AtimeOnline ได้ทุกช่วงดีเจ
พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกชื่อเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
3. www.facebook.com/greenwavefanpage
4. www.facebook.com/atimeonline
5. แลกบัตรคอนเสิร์ตฟรี! 2 ที่นั่ง
ฟัง GREEN WAVE ผ่านแอพพลิเคชั่น  AtimeOnline สะสม AtimePoint ครบ 5,000 point
แลกบัตรคอนเสิร์ตได้เลยง่ายๆ เพียงกดปุ่ม INBOX ผ่าน GREEN WAVE ที่แอพ AtimeOnline หรือ www.greenwave.fm/covernightplus
เปิดแลกพร้อมกันรวม 75 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561  เที่ยงตรง!! จำนวน 25 รางวัล
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เที่ยงตรง!! จำนวน 50 รางวัล


กติกาการร่วมสนุก1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2561
2. ร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ต ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ประจำสัปดาห์
3. การร่วมสนุกผ่านวิทยุในแต่ละช่วง DJ.GREEN WAVE เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต คุณสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการ Message ผ่าน Green Wave ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnline  / ส่ง SMS มาที่ 4 6 4 2 1 6 5 / INBOX ผ่าน FACEBOOK ที่ GREEN WAVE FANPAGE เพียงพิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
4. ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้โชคดี จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง จาก 1 ช่องทางการร่วมสนุกเท่านั้น! ไม่สามารถร่วมสนุกเพื่อรับบัตรเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางอื่นๆอีก (ยกเว้น ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสามารถแลกบัตรคอนเสิร์ตด้วย AtimePoint 5,000 คะแนน ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง และไม่เกิน 10 ที่นั่งต่อ 1 User ID)
6.นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน มาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ในวันทำการแสดง วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ที่ M-Theatreได้ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.30 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Live วันที่ 16 มี.ค. 2561
 
1. รัตติกร  ไตรยาณสม 14. เกศริน  ตั้งเด่นไพศาล
2. ศิริวรรณ  วรรณพฤกษ์ 15. ปริษา  จิรทานนท์
3. ปรางทอง  สว่างวงศ์ธรรม 16. ลลิตา  ถิ่นวงษ์อินทร์
4. จิตรลดา  จิตตะนาวิก 17. สุอาภรณ์  พวงมาลัย
5. จรัล  ชนะนันทศักดิ์ 18. รภัทภร  เพชรสุข
6. ธฤษิดา  ตรีสารศรี 19. ภควัฒน์  ศิริพฤกษ์
7. พัชราวดี  ภูมิพระบุ 20. ต้องมนต์ตรา  สุวรรณทัต
8. อังคณา  คัมภีรกิจ 21. สุพิชา  วิษณุเรืองเดช
9. ฐาปกรณ์  ฤชุปนัย 22. สาธิต  ศรีสุขล้อม
10. อังคณา  อินต๊ะจักร์ 23. วินนา  พวงมาลัย
11. เพชรรัตน์  ลีละพงศ์วัฒนา 24. ปวีณา  เจียรเพิ่มพูลผล
12. เขมิกา  ถนอมพันธุ์ 25. ธนดล  สวนศรี
13. นุชนันท์  มาโนช  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Live วันที่ 20 เม.ย. 2561
 
1. สุดาวดี ธรรมสมบัติ 26. ชาลิสา  สวนศรี
2. จุฑารัตน์  ต่อปัญญาชาญ 27. จิตกานต์  บุญเกิด
3. ฐิติรัตน์  นัทธีศรี 28. จุไรรัตน์  ฉิมระฆัง
4. ศิวนัฐ  ชัยขันธ์ 29. วไลพร  บัวประเสริฐ
5. ภัคธร  วิริยางกูร 30. ชาติชาย  เยอลึ
6. สิทธิโชค  พัชรารัตน์ 31. Phakwalan  Imoto
7. มณีพรรณ  ถ้วนถี่ 32. ตุลยา  ธรรมานุกิจเจริญ
8. ศดานันท์  ทรัพย์เมฆ 33. สุรชัย  แสงอุไร
9. สุวิชญา  เลิศล้ำ 34. พันธ์ทิพย์  คุ้มสวัสดิ์
10. ไอริณ  พงศ์ศิริพัฒน์ 35. วราภรณ์  นวลปาน
11. อัญฑิกา  เพ็ชรทูลย์ 36. มยุรี  ดวงจันทร์
12. พัชรกันย์  แก้วพิบูลย์ 37. Arissara  Tuanchin
13. สุพัตรา  ชาญสมร 38. อรรณพ  จอกรบ
14. สุนิตา  หะดีเยาะ 39. ธนวรรธน์  ภัทรมุกขานนท์
15. อภิญญา  เพชรประเสริฐผล 40. เบญจพรรณ  บุญมา
16. นันทิชา  วาจนะวินิจ 41. มนัสชนก  เหมไพบูลย์
17. พรพิชชา ไตรญาณสม 42. วัชรี  เรืองมัจฉา
18. อนุสอน  เทพสุวรรณ์ 43. นวพร  เอี่ยมธีระกุล
19. จุฑาทิพย์  โพชวัฒน์ 44. บวร  ปรีดารมย์โรจน์
20. ฐาวิตา  จิรภาณุโรจ 45. ญาดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
21. พรรณทิพา  ชาธิพา 46. กานต์  จันทร์ประสิทธิ์
22. สุวิทย์  ถึกพานิช 47. กนกวรรณ  ศิริภูธร
23. เนาวรัตน์  วงศ์จงใจหาญ 48. สุรวัฒน์  พุทธภิญโญ
24. นาฏลดา  เที่ยงผดุง 49. ปกรณ์กิตติ์  ม่วงประสิทธิ์
 25. มนัสนันท์  อำนวยพร                          50. นิศากร  โคตรวิบูลย์
 
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE