GREENWAVE
GREENWAVE1065
รายชื่อผู้โชคดี GREENWAVE - GREENERGY VOLUNTEER
1. Chutikorn Poolsup
2. Waranit Puttipattanatorn
3. Ying Angna
4. กนกศิริ สามเมืองปัก
5. กรวลี ก่อกิจความดี
6. กัญจน์ญาณิกา เจนบูรณะยนต์
7. เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
8. ขนิษฐา คงแก้ว
9. ขนิษฐา หาระสาร
10. ขนิษฐา สังข์ทองดี
11. จักริน เวียนบุญนาค
12. จิรภัทร์ วุฒิสารสุกิจ
13. จิราลักษณ์ พัฒนจิตวิไล
14. จุฬารัตน์ เรียงทา
15. เจติญา กัลยาพานิช
16. ฉวีวรรณ ปลอดโปร่ง
17. ชนัญญา อุตะมะ
18. ชนากานต์ ก้องวิวัฒน์สกุล
19. ชัยวัฒน์ มิเกรียง
20. ชุติกร พูลทรัพย์
21. ฐิติมา อินหลวง
22. ณพล พลธนะกฤตษ
23. ณภร เชี่ยวโสภณ
24. ณวิรินทร์ ธนเสถียรธานนท์
25. ณัฐพร สุทันฐรัตน์
26. ดวงกมล เนียมนำ
27. ธนายุทธ พิเคราะห์แน่
28. ธวัชชัย รัตนาวิบูลย์
29. ธัญพร ไชยวงศา
30. ธัญสุดา ทองโรจน์
31. ธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
32. ธีรชัย นิลรัตน์คำ
33. ธีรพงศ์ ธโนภาสรัตน์
34. ธีรุตม์ บุญมา
35. นงนาถ ภูขำ
36. นนท์ธวัช วัชรวงศ์วรัณ
37. นิพนธ์ รักประทานพร
38. นิยนันท์ ถาวรรัตน์
39. บุญเจือ ธโนภาสรัตน์
40. ปทิตาวีย์ ขนขจี
41. ปภาวรินท์ มดตะน้อย
42. ปาณิสรา อมรวณิชกุล
43. ปิลันธนา ไตรทิพพิสมัย
44. เปมิการ์ เทพอำนวย
45. พนิดา จันทร์แจ้ง
46. พรพิมล วิศว
47. พัชรพร วัฒนกูล
48. พัชรินทร์ โกศลพิศิษฐ์
49. พิชญ์สินี คงประชา
50. พิเชษฐ์ ปอใหม
51. พิทยารัตน์ บุญเอี่ยม
52. พิทักษ์ ธโนภาสรัตน์
53. พิมพักตร์ ทอนสูงเนิน
54. พิรุณ หวานใจ
55. เพ็ญวลัย ถนิมกาญจน์
56. ภัทรนิษฐ์ ตันติพิชญาวัชร์
57. ภัทรินยา ถาวรรัตน์
58. ภาญชา ศรีหาพงศ์
59. ภาณุวัฒน์ กองราช
60. มณเฑียร ขาวถิน
61. มนัสนันท์ อำนวยพร
62. ยอดชาย ไชเกสร
63. ยุวดี ทรัพย์สืบ
64. เยาวภา แขเกษม
65. รัชดา​ วทัญญุตานนท์
66. รัฐพล ชัยวุฒิธร
67. เรวดี เชื้อดี
68. ลดาวัณย์ อิทธิพุฒิ
69. ลลิดา ติรณะประกิจ
70. ลักษณา ทรัพย์ชูกุล
71. วลัยลักษญ์ ไม้หอม
72. วิลาวัลย์ อุ่นจิตติ
73. วิศรุตม์ สีวใจ
74. วีระพงษ์ กันกา
75. ศลิษา โรจน์วัฒนชัย
76. ศิรินันท์ อักษรพันธ์
77. ศิริรัตน์ อุทกเขียว
78. สมชาย ทองดีเจริญ
79. สาวิตตรี จรัสศรี
80. สุกาญจนา แซ่ฮ้อ
81. สุกิจ ปฏิเวทภิญโญ
82. สุชาดา บุญญวัฒนวิจิตร์
83. สุชีรา ดำรงนาฏกุล
84. สุปราณี ไทยมานิตย์
85. สุพิชา วิษณุเรืองเดช
86. สุภารัตน์ นามมั่น
87. สุรีกานต์ โตไทยะ
88. สุลัดดา บุญญวัฒนวิจิตร์
89. เสริมศรี ทิพยาณานุกูล
90. เสาวคนธ์ นานาพานิช
91. เสาวลักษณ์ ชัยวุฒิธร
92. โสรญา พิมพา
93. อรวรรณ อังวิวัฒน์สุนทร
94. อัญชนา โตสกุล
95. อัญชลี เต็กศรี
96. อาทิตยา เวชกามา
97. อารีรัตน์ ธรรมาสถิตย์
98. อุษา สุดประเสิรฐ
99. เอกวีร์ กลั่นปรีชา
100. เอื้อมพร ประสานไทย

กติกาการรับบัตร

  • ผู้โชคดีที่มีชื่อได้รับบัตร จะต้องไปรับบัตรชมคอนเสิร์ตด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ค่ะ
  • นำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับบัตรด้วยนะคะ
  • เวลารับบัตร เป็น 17.00 - 19.00น. อย่าลืมเผื่อเวลาการเดินทาง และเวลามาเดินชมเรื่องน่าสนใจของไฟจากฟ้า ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกหน้างานกันด้วยนะคะ
  • บัตรไม่สามารถนำไปซื้อขายต่อได้ อยากให้คนที่ตั้งใจทำเรื่องดีๆ ได้สนุกกับพี่เบิร์ดให้เต็มที่ค่ะ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตร ถ้าหากผู้โชคดีที่มีรายชื่อรับบัตร ไม่สามารถไปรับบัตรและเข้าชมคอนเสิร์ตด้วยตัวเองได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์นะคะ

ขอบคุณค่ะ

GREENWAVE