GREEN TRIP
 
 
 
“LIFE  IS  A  JOURNEY”

ลุ้นเป็น 2 ผู้โชคดี ลัดฟ้าสู่อีกซีกโลก..
 
เปิดประสบการณ์เที่ยว AMERICA แบบไม่ซ้ำใคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เตรียม PASSPORT และ VISA AMERICA ให้พร้อม!!    

บินไปเปิดประสบการณ์ที่สุดในชีวิตแบบ American Style กับ GREEN WAVE

พร้อม DJ PAE (วิศวะ กิจตันขจร)

เดินทาง 2 - 11 พฤษภาคม 2562
 
 
กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก
 
1.ร่วมสนุกทุกช่องทางของ GREEN WAVE ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

- WWW.GREENWAVE.FM รอประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดีผ่านเข้าสู่รอบคัดตัว 22 มีนาคม 2562 ที่นี่!!

(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 10:00 น.)
 
 

- 1,000 ATIMEPOINT แลกสิทธิเป็น 100 ผู้โชคดีผ่านเข้าสู่รอบคัดตัว กดแลกพร้อมกัน 22 มี.ค. 2562 เที่ยงตรง! 
 
- พิเศษ!! FAST TRACK ตัวเองเข้าสู่รอบคัดตัวก่อนใคร!! ลุ้นได้ทุกวันเมื่อได้ยิน JINGLE : GREEN TRIP#85 รีบกดโทรศัพท์มาที่ 02-665-8377 หน้าไมค์กับ DJ GREEN WAVE

3. ผู้โชคดีที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดตัว โปรดแสดงตนพร้อมพาสปอร์ตตัวจริง ที่มีวีซ่าอเมริกาเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนา 1 ชุด (พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุก่อนพฤศจิกายน 2562) ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ชั้น 21 อาคาร GMM GRAMMY PLACE (อโศก) เวลา 18.00 - 19.00 น.

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โชคดีและหรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี หากทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

5. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องหรือชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของ บริษัทฯ นั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
6. หากผู้โชคดีไม่สามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ์
 
-------------------
 
รายชื่อผู้โชคดีลงทะเบียนผ่าน www.greenwave.fm
Aphawadee Chitsomjainuk
Chonlathee Maneechote
Panida Sirisak
กฤชญา ตั้งทวีธรรม
กัญจน์ชญา วิชาช่าง
กัณฑ์อเนก ภู่กอมเจริญ
กันต์ทณัฏฐ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
กัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ
กานต์ ศรีนวลเอียด
กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
กุลยา ปรีชญานุต
กุลวรางค์ สุขสิงห์
เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
เกศรา ชนนท์รดากุล
เกศรินทร์ จริยาวัฒนานนท์
ขวัญชัย รอดกูล
เขมจิรา ศรีสมโภค
คมจรัส  แก้วชัยเจริญกิจ
จารุภัค อธิวัฒน์ภิญโญ
จิรักข์ เสือป่า
จิราภรณ์ สำอาง
จุฑามาศ ลิมป์พิพัฒน์กุล
เจติยา โชติกนกสิน
เจนจิรา พงษ์สระพัง
ฉัตราวุธ สุขเฉลิม
ชัชฎา กาญจนจันทร์
ชิษณุชา ชุนเชาวฤทธิ์
ชิสา ภูดิทวรรัฐ
โชติญจันทร์ ศรีษะสุวรรณ
โชติมา โนนพล
เฌอปัฐม์ อุ่นสำราญ
ฐิติพร ศรีทิพย์ประเสริฐ
ณฐวรรณ อินทุเศรษฐ
ณภัค สุพรหมมา
ณัชพล พรหมสมบัติ
ณัฏฐิรา สุขพงษ์
ณัฐชานันท์ ธีรสันต์ธาดา
ณัฐฑริกา แสงทอง
ณัฐพงษ์ วศินรัตน์
ณัฐสิรี คุนุผกาพันธ์
ดนุพงษ์ กลิ่นษร
ดนูรัสมิ์ วัธนเวคิน
ดวงใจ ศุภลักษณ์เมธา
ดวงพร ชลพิไลพงศ์
ดารานันทน์ แท่งทอง
ดาราวรรณ ลีวิวัฒนกูล
ดาวนภา ต๋าคำชัย
ดำรงค์ ทองสุขดี
ตรินัยน์ ศานติวรธรรม
ทยิดา ธามสิริสิทธิกร
ธงชัย นันทโกศรี
ธนัชชญาน์ เถกิงศรี
ธัญญ์นภัส สถิรพิชิตพงศ์
ธัญวลัย พันธุ์อุทัยวัฒน์
ธามน กุลกรธนาโชติ
ธีรพร สุขวนาชัยกุล
นพมาศ เฉลยโภชน์
นริศรา ทัพธวัช
นริศรา ศรีหนองห้าง
นลินรัตน์ โอมาธิกุล
นัฎ เรืองปัญญา ฉิมเฉลิม
นันทมโน ถาวโร
นัยนา ตรงประเสริฐ
นารีรัตน์ นุโยค
นิกร ชาวนาผือ
นิชานันท์ ห่วงสุวรรณ
นิธิมา สุรินทรานุกูล
นุกูล จอมชัย
เนาวรัตน์ จิรพงศ์เจริญลาภ
บรรณวัลลิ์ ม่วงศรเขียว
บังอร ลีวิสุทธิ์สกุล
ปณพร วุธวานิช
ปนรรฐพร เนียมพลอย
ประภาภรณ์ สุทธิผ่อง
ปราโมทย์ หล่อกมลชัย
ปรียาภรณ์ ศรีวณิชชากร
ปัณณธร อยูกลิ่น
ปิยะมาศ พร้อมวงศ์
ผกาทิพย์ ศรีทวีพันธ์
พกุลวลัย พลีคาม
พรวิภา พุทธาโร
พริสา ตั้งล้ำเลิศ
พัชวัสส์ จารุรัตนาภรณ์
พัสสหัส กิจโอสถ
พิมพ์ประไพ บุญฤทธิ์
พิมลรัศมิ์ อนันตเจริญ
ภชพร ลัญฉน์วัฒน์
ภณัฐณดา ศรีกิจเกษมวัฒน์
ภัควรรณรักษ์ ชื้อเจริญกุล
ภัทรพร เกษมวงศ์
ภูริกัญญา ชลาชีวะ
ภูริตา เจียกขจร
ภูริวัจน์ อภิรัฐธราพงศ์​
มณิสรา จุลสมัย
เมธาวินท์ เทพสาร
ยลจิรา มะวงษ์
ยิ่งยศ วัฒนสิน
รณิดา ประขวัญครบุรี
รพี เลิศดำรงธรรม
รังสิมา ถนอมสิงห์
รัฐพร โลหะวิศวพานิช
รัตนา อินทรชลิต
รัตนาภรณ์ โชคลาภ
รุ่งดารา กุมารจันทร์
ลินดา อุดมดำรงกุล
ลินนา ทองประไพ
วงศ์สิริ รังคสิริ
วราภรณ์ ชุมนุมพร
วราภรณ์ วิชัยต๊ะ
วราภา มุทาพร
วริศรา สุทธิเสริม
วัชราภรณ์ วังคีรี
วัชราวดี วังคะฮาต
วันวิสา กนกกาญจนากุล
วาสนา ไชยพัฒน์
วิชญ์ แจ้งสูงเนิน
วิริยะ ตันเยาวลักษณ์
วิลันดา โพธิ์ทองนาค
วิศษฐ์พงศ์ ป้อมลอย
แวโรสนี บินแวมูซอ
ศมน สกลวิภาส
ศรัญญา ฐิติณรงค์สกุล
ศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์
ศศิกิต คลังทวีคูณสุข
ศศิธร โชคไพศาลตระกูล
ศศิประภา สินธุรัตน์
ศศิวิมล ฟูประเสริฐ
ศักดิ์ชัย เอกนิตยบุญ
ศันสนีย์ คุณะวุฒิวัฒน์
ศิริกร จุ้ยพิทักษ์
ศุจิดา วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร
ศุภลักษณ์ หงษ์ศรี
ศุภางค์ลักษณ์ ศรีเกริกกริช
สรดิษฐ ยุทธาวรกูล
สัญธิชา ชอบประดิษฐ์
สาโรจน์ ผาย้อย
สิงหเดช ขำนาญนาค
สิริณัฏฐ์ กุลกรินีธรรม
สิริรัชต์ หวานแฉล้ม
สิริลักษณ์ โปร่งปัญญาสกุล
สิรีธร พินิจธนภาคย์
สุปรียา สุรจิตสกุล
สุพัฒ ผาอาจ
สุพัตรา ช่องเจริญ
สุพิกา สมไทย
สุพิชญ์ชญา  หิรัญรักษ์โอฬาร
สุภัค แซ่สู้
สุภา ชูสุวรรณ
สุภาวดี ไม้ทอง
สุรวดี ศุภถาวราภรณ์
สุวรรณรัตน์ สาธิตวงศ์
แสงเดือน ผ่องพุฒ
อนุเทพ บุญเอนกพัฒน์
อภิรดี พานิชสมบัติ
อภิรดี เอี่ยมเสริมศรี
อมรพรรณ ศรีพาระกุล
อรชุลี ชูเกียรติวงศา
อรพรรณ นาคมงคล
อรวรรณ ราชบุรี
อรอิญญา จึงจรรยา
อวยพร อิทธิวามีธรรม
อสมาทร สาฤกษ์เดชกุล
อัญญา สายพัฒนะ
อัญฑิกา เพ็ชรทูลย์
อัศวิน ทรงศิริทัตต์
อาทิษา เถาทับนุ่ม
อาเนช เวศย์ชวลิต
อารีย์ รักษ์ธัญการ
อิชยา ฉันทากร
เอกชัย สีทำมา
 
รายชื่อผู้โชคดีจากการแลก ATIME POINT รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบคัดตัว
Maytinee Chaiworawitsakul
ชิษณุพงศ์ อติภัทธะ
ญาติกา โสภณธนบดี
ฐิติพงศ์ กำพุสิริ
ณัฐธิดา เจียไพบูลย์
ณัฐพล ศรีสุธาพรรณ
ดนัย รัตนวัน
ธนันท์รัฐ ผูกผา
ธัชกร ตั้งธนกรกิจ
ธัญญานุช สุภา
นภา สิงห์ทอง
น้ำทิพย์ กรีธาธร
แนบการ มรกตวิจิตรการ
ปรุงใจ ธีระเวช
ปิยะจิต วงษ์เศรษฐวัฒน์
ปิยะวรรณ ด่านวิไล
พนม ประจุดทะเน
พรรณี หลักรอด
พลอย ฉันทนะสุขศิลป์
รุ่งตะวัน อ้นพวงรัตน์
ลีนา จรัสเลิศสุวรรณ
วระนารี พัฒนานิผล
วัฒนพร ศรีราช
สิริจิต ใจชอบ
สุชัยศรี สิทธิสมบูรณ์
สุนันทา มูลทา
สุรภูมิ ชาญมุนี
อนัญญา เฮงสมบูรณ์
อภิสรา วังมะนาว
อาวัชนา สินวณิชย์กุล
อิศราวุธ ศิริชัยราช
 
รายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกหน้าไมค์รับ FAST TRACK ผ่านเข้ารอบสองทันที
จิรายุ เศรษฐพรรค์
ฉัตริน อุดมสมพร
ชิติพัทธ์  กองสว่าง
ฐาณิฎา  ตั้งกีรติ
ณภัทร สพรั่งผล
ดนัย รัตนวัน
ดวงดาว  สุทธาโรจน์
ดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
ทิพวรรณ ชมอุตม์
น้ำทิพย์ กลีบเมฆ
เนตรนภา ธนสุวิชัย
ปนัดดา ดีหยาม
ปาริชาติ  หิรัญพัทรวงศ์
พลกฤษณ์ หนูศิริ
พัชรียา สมดุลยาวาทย์
พัฒนพงศ์ ศรีสุชาญเจริญ
พัดชา สุวรรณภักดี
พิเชษฐ อำนวย
พิญญดา หาญสวัสดิ์
ภักดี กลั่นภักดี
รณพล ธนะนิเวศน์
วรภัทร เกตุกาย
วัลภพ สุทธิศรีปก
วารีรัตน์ โฆษิตเจริญกุล
วิมล เลิศสังข์แจ่มใส
วิรุจ อาจหาญ
สาคร จิตมั่นขวัญยืน
สุทธินี เอื้อคณารักษ์
สุนันทา มูลทา
สุวลี ทัฬหภิญโญภาพ
สุวิชา เอื้อสมศักดิ์สกุล
สุวิมล เกษโกมล
หาญชัย วงศ์จักรแก้ว
อรยา เต็มกษาปณ์
 
 

RELATED GREEN TRIP
GREENWAVE