GREEN TRIP
GREEN TRIP #84 THE WORLD’S PHENOMENON
สุดขีดกับชีวิตสุดขั้ว บนขั้วโลกเหนือ ล่าแสงเหนือ ณ อุณหภูมิติดลบ ที่ ฟินแลนด์ - เอสโตเนีย - สวีเดน
 
 
 
 
 
 
 
** ประกาศ 70 ผู้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป จากการร่วมสนุกทาง GreenWave Fanpage ประจำเดือนตุลาคม
กนกกร เกิดผล
กฤติยา คาน
กันทิมา สงวนโภคัย
กัลญาณี วงศาโรจน์
ขนิษฐา แสงเฉลิมวงศ์
จริยา บุญภัทรรักษา
จักรกฤษ์ ศรีแก่วิน
จิตติมา พรศิริรุ่ง
จิตรานุช เพ็งแจ้ง
จุฑาทิพย์ อัศวเมธาพรหม
ชนะภัย ภุมรินทร์
ชนากานต์ ริมพนัส
ชรินธร เจนผาสุก
ชลธิดา ด่านดำรงรักษ์
ชลรส เจริญรัตน์
ชาญเอก ตั้งสะสม
ฐาปนี ล้อตระกานนท์
ณัชนิกข์ เชี่ยวชาญ
ณัฐ นิศารัตน์
ณัฐชยา ศิริพรอมาตย์
ณัฐนันท์ จุฬาพิพัฒน์
ตรีสุคนธ์ จำคำสอน
ทวีพัฒน์ ภู่ทอง
ทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา
ทิพย์สุภา ตั้งวงศ์เจริญลาภ
เทพรัตน์ สุวรรณรัต
ธนวัฒน์ จันมะโน
ธัชชัย จันทร์รุ่งอุทัย
ธีรดา สุสมบูรณ์
นภัทร สุมะโน
นริศา สวาสดิ์
นฤดล เปล่งเจริญศิริชัย
นวพร ตรีสุวรรณ
ปรัชญา ชอบงาม
ปริยา สิริธนดีพันธ์
ปรีดาวรรณ ดวงจันทร์
ปัทมา สถานสถิตย์
ปารัช สรสิริ
ไปรรวี อัตถาหาร
ผกามาศ อ่อนถาวร
พจนา ศรีสนทอง
พชรพรรณ สุริยะ
พนิดา เอี่ยมผา
พรปีติ สีเนียม
พัทริ์ธริกา วงศ์พรหมเมฆ
พิชชาภา อภิวัฒนาภา
พิรดา น้อยอรุณ
เพ็ญสิณี แสนแก้ว
ภัสสรัชต์ อัครวนิชนันท์
ภานุมาศ สังขะบุษย์
มณฑิรา ฉวีภักดิ์
ยุวดี ทรัพย์สืบ
รุจิรา พึ่งสุขแดง
วรณัน โชติวรรณวิวัฒน์
วริศรา ศักดิ์ดี    
วัจจนันท์ โสจิกุล
วัชรา สุนทรศารทูล
วาสนา คล้ายคลึง
วาสินี บุญจอง
วิศุทธิ์ เยาว์พฤกษ์ชัย
ศศพินทุ์ ทัศน์จรัสภูวดล
ศศิธร โคตรพันธุ์กูล
ศิรัษฎ์ เจริญสุข
สะคราญ บุรพงศ์บัณฑิต
สุชาติ ทองเกษร
สุภาวดี กฤษฎี
อธิป ธนิตธีรโชติ
อภิสรา พัฒนกำชัย
อรุณี พานะกิจ
อัญชนา สกุลทองอร่าม
อานันท์ แซ่เอี้ยว
** ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องยืนยันรับสิทธิ์ทาง Inbox ของ GreenWave Fanpage โดยการแจ้งชื่อ-สกุล เพื่อรับรายละเอียดการร่วมเข้างานคัดตัวเพื่อหา 2 ผู้โชคดี
 
------------------------------------------------------------------------------
 
** ประกาศ 50 ผู้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป จากการร่วมสนุกทาง GreenWave Fanpage ประจำเดือนกันยายน
กันตภณ พุ่มประดับ
กันยารัตน์ ปลัดสิงห์
กิตติมา แก้วมีนา
กุลวดี ชูชะเอม
ขวัญหทัย ศรีกระจ่าง
จิตตการณ์ เจริญไทย
จิตติมา อุ้ยอ้วน
จินตนา สินส่งสุข
จิรภา ประทุมมินทร์
ชัชชล คุณสมบัติ
ชุลิตา มามาก
ชูศรี องค์ศิลป์
ฐิติชญาน์ สมดุลยาวาทย์
ฐิติพร ถาบู้
ณัฏฐณิทชา ทวีคำ
ณัฐชยา นิรันพรพุทธา
ถนุคุณ มูลเจริญ
ทัศนีย์ เทอดธนกาญจน์
ธนทัต ศรีชัยยงพานิช
ธัญรัศมิ์ ชวัลปัญญวัฒน์
นิติรัฐ จันทวโร
ปรีดิท เอมเปรมศิลป์
พรชนก ยมจินดา
พรทิพย์ งิ้วใหญ่
พัจนา ช่างสุพรรณ
พัชรากร เพิ่มวัฒนา
พิชชานันท์ ปิลกศิริ
พิชญพงษ์ ธนพันธานุรักษ์
พิชญะ สรรค์วนิชพัฒนา
ภัณฑิรา คุณูปการ
ภัทรพล ไตรชัยศิษฎ์
ระพีพันธุ์ อัครอมรธรรม
วัชรินทร์ เนื่องจำนงค์
วิชชุดา ปัญญาศิริ
วิลาวัณย์ จันทร์สุกรี
วีระชัย จันทร์มนัส
วุฒิเมศร์ บุญยสิริสิทธิ์
ศรณ์ ศรไพศาล
ศรารัตน์ คงสมบูรณ์
ศศิชา สิริมงคลทิพย์
ศาตะรัฐ งาเจือ
ศุจินธรา หมื่นราช
ศุภวรรณ นงนุช
เศรษฐ์ เย็นฉ่ำ
สิริภัทร สามสุวรรณ
อภิชญา ดีสม
อภิรดี พานิชสมบัติ
อรณิช ทิพย์สุวรรณ
อาภาภรณ์ อิ่มสุดใจ
อาลิสา เศรษฐรัตนพงษ์
** ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องยืนยันรับสิทธิ์ทาง Inbox ของ GreenWave Fanpage
 
------------------------------------------------------------------------------
 
ลุ้นทาง GREENWAVE FANPAGE
ร่วมสนุกผ่านโพสต์ทาง Greenwave Fanpage
ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน และ วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม
ประกาศ 50 ผู้โชคดีประจำเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน
และประกาศ 70 ผู้โชคดีประจำเดือนตุลาคม ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม
ทาง www.greenwave.fm
(รวม 120 ผู้โชคดี)

ลุ้นทาง GREEN WAVE 106.5 FM
ลงทะเบียนผ่านทาง www.greenwave.fm แล้วเตรียมรับสายให้ดี
ตลอดเดือนตุลาคม STAY TUNE กรีนเวฟไว้
ดีเจของเราจะโทรไปชวนคุณมาร่วมลุ้นเป็น 1 ใน 2 ผู้โชคดี
ทุกวัน!

ลุ้นทาง APP ATIME ONLINE
ง่าย ๆ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องลุ้น แลก 5,000 ATIME POINT รับสิทธิ์เข้าร่วมวันคัดคนฟังทันที
เปิดแลก 2 รอบ วันพฤหัสฯที่ 27 กันยายน ทั้งหมด 25 คน
และ วันพฤหัสฯที่ 25 ตุลาคม ทั้งหมด 45 คน
(รวม 70 ผู้โชคดี)
 
------------------------------------------------------------------------------
 
เงื่อนไขการร่วมสนุก
-  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมคัดคนฟังไปกรีนทริป ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
   ลงทะเบียน 18.30 น. ชั้น 21 ตึก GMM Grammy Place อโศก
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านจะต้องมายืนยันรับสิทธิ์ในวันดังกล่าวด้วยตัวเองเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์การร่วมสนุกสำหรับผู้ที่ไม่เคยร่วมทริปกับกรีนเวฟ 5 ทริปดังต่อไปนี้
   Wonder Vacation : นาคานคร อุดรธานี
   Wonder Vacation : เขื่อนเชี่ยวหลาน
   Wonder Vacation : ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
   Wonder Vacation : หมู่เกาะอินดี้
   Green Trip #83 : Magical Scenic Railway
- Passport ต้องไม่หมดอายุก่อน 3 สิงหาคม 2562
- หากผู้โชคดีไม่สามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ์
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้


Photo Credit
www.visitfinland.com
www.icebreaker.fi
www.visitestonia.com
www.international.stockholm.se
 
 
RELATED GREEN TRIP
GREENWAVE