GREENWAVE
Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY

Monday มันดี เอกกี้-อ้อม เรื่องดีดี หรือเรื่องร้ายร้าย ในวัยเรียน ไหนเล่าซิ? 25 ก.พ.62


ติดตาม Monday มันดี ทุกคืนวันจันทร์ สองทุ่มถึงสี่ทุ่ม กับดีเจเอกกี้ ดีเจอ้อม ทาง GREENWAVE 106.5 FM

Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY
GREENWAVE